Verkoopsvoorwaarden

Fairtravel4u en partners zijn verplicht de gereserveerde service conform de aan de klant verstrekte informatie na te komen. In het geval van klachten, die niet bevredigend door Fairtravel4u kunnen worden opgelost, kan de klant zijn verhaal voorleggen aan de daarvoor bestemde Nederlandse instanties.

Kort overzicht van onze verkoopsvoorwaarden:

 

 1. LOKALE OMSTANDIGHEDEN EN GEBRUIKEN
 2. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
 3. VOORAFGAAND AAN DE REIS
 4. PRIJZEN
 5. RESERVERINGEN EN BETALINGEN
 6. BANK GEGEVENS
 7. ANNULERINGEN
 8. GEDURENDE DE REIS/ TOUR
 9. WIJZIGINGEN IN HET REIS PROGRAMMA
 10. SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE KLANT
 11. NIET OVERWOGEN SITUATIES
 12. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

 

A) LOKALE OMSTANDIGHEDEN EN GEBRUIKEN

1. Als eerste willen we u informeren over het feit dat de meeste van onze reizen plaatsvinden in minder ontwikkelde landen. Dit betekend in de praktijk dat enkele situaties moeilijker zijn te voorspellen en/of op te lossen. Dit geeft een meerwaarde aan het avontuurlijke karakter van dit soort reizen, maar het betekend ook dat u en wij ons in bepaalde situaties soepeler op zullen moeten stellen.

2. Het betekend ook dat algemene leef, woon en transport omstandigheden anders zijn en veelal lager liggen dan wat wij gewend zijn. Ondanks dat wij ons best doen om een goede service/ kwaliteits verhouding te leveren binnen de aanwezige omstandigheden, kan het voorkomen dat een hotel of vervoersmiddel niet voldoet aan standaard die u gewend bent. Als de service en/ of kwaliteit slecht zijn dan heeft u alle recht om een klacht in te dienen, maar als er bijv. eens een dagje geen warm water uit de douche komt, dan vragen we hiervoor uw begrip.

3. De kwaliteit van vele wegen in Midden- en Zuid-Amerika is ondertussen redelijk tot goed, maar, maar vaak nog steeds niet van zo’n hoge kwaliteit als bijv. in Europa het geval is. Het kan voorkomen dat u onderweg scheuren en/of gaten in het wegdek tegenkomt, of zefs on aangekondigde verkeersdrempels. Wij raden u daarom aan omderweg op uw stoel te blijven zitten en indien aanwezig de veiligheidsgordels te gebruiken.

4. Niet alleen de levensomstandigeden en wegen zijn regelmatig van een andere kwaliteit dan wij gewend zijn, ook afspraken, veiligheidsregels en zelfs wetten worden helaas niet altijd strikt nageleefd. Houdt hier rekening mee en probeer er rustig mee om te gaan.

5. Doordat lokale vervoersbedrijven, hotels en ondernemers volgens de lokale wetten van het land werken kan het voorkomen dat gebruiken en veiligheidvoorschriften niet altijd overeen komen met de Nederlandse wedgeving.
Wij van Fairtravel4u zullen er te allen tijde alles aan doen om een zo goed en veilig mogelijk produkt te leveren, maar kunnen niet altijd verantwoordelijk gehouden worden voor verkeerde handelingen/ fouten van lokale vervoerders, gidsen en andere ondernemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

B) ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

1. We wijzen iedere verantwoordelijkheid af in het geval van onvoorziene of niet te controleren omstandigheden of voor voorvallen die de verantwoordelijkheid van de klant betreffen. Bovendien zijn we niet verantwoordelijk voor vertragingen of annuleringen van vluchten of van andere transportmiddelen die het verdere verloop van het programma van de klant beïnvloeden.

2. We behouden ons het recht voor om welk programma dan ook te annuleren of te wijzigen indien zich een buitengewone situatie (bijvoorbeeld: klimatologische omstandigheden, een aangelegenheid in de binnenlandse politieke situatie, oorlogen, stakingen, excessen, natuurrampen) voordoet die het ons onmogelijk maakt om het programma van de klant uit te voeren of de veiligheid van ons personeel en/of onze klant te garanderen.

3. We wijzen iedere verantwoordelijkheid af in het geval van buitengewone situaties die te doen hebben met de veiligheid van de klant en die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendom en andere zaken, veroorzaakt door acties, ongeoorloofde gedragingen, of nalatigheid van de klant zelf.

4. We behouden ons het recht voor om welk programma dan ook te annuleren als gevolg van de slechte gezondheid of conditie van de klant.

5. Schade vanwege annulering, voortvloeiend uit de hierboven genoemde incidenten, zal niet kunnen worden vergoed indien de oorzaak aan de klant kan worden toegerekend (bijvoorbeeld bij nalatigheid, ongeoorloofde gedragingen of een gezondheidsprobleem van de klant).

Indien de schade vanwege annulering, voortvloeiend uit de hierboven genoemde incidenten niet aan de klant kan worden toegerekend (bijvoorbeeld: klimatologische omstandigheden, natuurrampen, oorlogen), zal genoemde schade door Fairtravel4u, voor zover redelijkerwijs mogelijk, worden vergoed. De schade die Fairtravel4u vergoedt, kan nooit meer bedragen dan 80% van de totale kosten van de bij Fairtravel4u gereserveerde service. In het geval van reserveringen die uitbesteed zijn aan een derde partij (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, de Inca Trail, of welke andere excursie dan ook naar Machu Picchu) en die al (aan)betaald zijn, hangt restitutie af van de voorwaarden van die derde partij.

In het geval van wijzigingen in het programma, voortvloeiend uit de hierboven genoemde incidenten, zullen eventueel extra gemaakte kosten altijd voor rekening van de klant zijn. We zullen het programma alleen wijzigen na ontvangst van een schriftelijk akkoord van de klant en de eventuele extra betaling. Indien de klant niet akkoord gaat met voorgestelde wijzigingen, behoudt Fairtravel4u zich het recht voor het programma te annuleren, zonder dat restitutie mogelijk is.

6. We behouden ons het recht voor met andere touroperators te werken als we in enkele data niet over voldoende personeel beschikken om zelf te opereren. De klant zal altijd ruim van tevoren worden geïnformeerd.

7. We wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor wat betreft foutieve informatie over onze diensten of prijzen, verstrekt door derden.

 

C) VOORAFGAAND AAN DE REIS

1. We raden u aan uw programma tenminste 4 maanden van tevoren te reserveren. In het geval van de Inca Trail raden we u aan om zo vroeg mogelijk te reserveren.

2. De klant moet over de noodzakelijke visa en paspoort beschikken, dat wil zeggen: over alle documenten die door de bevoegde instanties van de te bezoeken landen verplicht worden. In het geval van twijfel dient de klant contact op te nemen met de ambassades van zijn land in de te bezoeken landen.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons zijn persoonlijke gegevens, inclusief zijn paspoortnummer, correct door te geven. Extra kosten, veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatie ontvangen van de klant, zal voor rekening van de klant zijn.

3. De klant wordt verondersteld alle vaccinaties te hebben en alle medicijnen bij zich te hebben die hij nodig heeft voor een goede gezondheid en op dit gebied geen risico’s te nemen voor of tijdens zijn reis.

4. De klant moet over een reisverzekering een ziektekostenverzekering beschikken. In het geval dat de klant deelneemt aan sporten of activiteiten die als ‘risicovol’ worden aangemerkt (bijvoorbeeld: paragliding, rafting, mountainbiking, bergbeklimmen), dient hij over een polis te beschikken die deze activiteiten dekt. We kunnen de klant voorafgaand aan dergelijke activiteiten vragen zijn polis te laten zien. Daarbij dient gezegd te worden dat eventuele deelname aan welke risicovolle activiteit dan ook volledig onder eigen verantwoordelijkheid van de klant valt.
Indien de klant iets (bijvoorbeeld: ziekte, ongeval) overkomt zal Fairtravel4u alle mogelijke actie ondernemen ten behoeve van de veiligheid en de gezondheid van de klant, maar de kosten die dit met zich meebrengt zullen volledig voor rekening van de klant zijn.

 

D) PRIJZEN

Onze prijzen zijn in USD $ (Amerikaanse dollars) en zijn vanwege seizoen, beschikbaarheid en verandering in de wisselkoersen van de dollar, euro, boliviano en sol aan veranderingen onderhevig zonder voorafgaande notificatie. Alle prijzen MET UITZONDERING VAN DE VLUCHTPRIJZEN, zullen op het moment van reservering definitief bevestigd worden en kunnen dan dus niet meer veranderen.
Vanwege de regelmatig grote schommelingen in vluchtprijzen, kunnen we deze helaas pas na betaling van de reis en aankoop van de tickets volledig bevestigen. We hadden er ook voor kunnen kiezen om standaard een veilige hoge vliegprijs te rekenen, maar we willen proberen om onze prijzen zoveel mogelijk economisch aantrekkelijk te houden. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van eventuele prijsschommelingen tussen de reservering en uiteindelijke betaling.
Verder zijn in de totaal prijzen alle in de programma’s gespecificeerde services inbegrepen en hanteren we geen verborgen kosten.

 

E) RESERVERINGEN EN BETALINGEN

1. We accepteren schriftelijke reserveringen die naar onze e-mail worden gestuurd, tezamen met een aanbetaling van tenminste 50% van het totaalbedrag, gestort op de hieronder vermelde bankrekening.

2. Op het moment dat we de reservering en de aanbetaling van tenminste 50% ontvangen, sturen we de klant een bevestiging van het programma, een bewijs van betaling en aanvullende informatie.

3. Tenminste een maand voor aanvang van het programma moeten we de 100%-betaling ontvangen hebben. Men moet het geld overmaken op de hieronder vermelde bankrekening. De kosten van de internationale banktransfer (zowel de kosten die de bank van de klant berekent, als de kosten van onze bank) dienen door de klant te worden betaald. In het geval dat we de betaling niet (tijdig) ontvangen, behouden we ons het recht voor de reservering te annuleren. We zullen de klant hierover zo spoedig mogelijk berichten.

4. Alle betalingen moeten gedaan worden aan onze internationale Rabobank rekening.

5. Het totaalbedrag van reserveringen die op het laatste moment (minder dan 31 dagen voor aanvang van het programma) worden gedaan, dient via Western Union te worden overgemaakt. We gaan in dat geval pas tot reservering over nadat we het totale bedrag hebben ontvangen.

 

F) BANKREKENING GEGEVENS

Bank: Rabobank Alkmaar
Naam van de rekeninghouder:
Fairtravel4u
Rekeningnumber: 1090.65.824
IBAN code: NL95RABO0109065824
Bic code: Rabonl2u

Bank Adres: Rabo Bank, Gedempte Nieuwesloot 31, 1800 AC Alkmaar
Naam en adres van de rekeninghouder:  Martijn Steijn, Jan van Gentstraat 35, 1755 PB Petten

Reizen/tours moeten betaald worden met verwijzing naar: de naam, vertrekdatum en eventuele boekingsnummer van de reis/ tour.

 

G) ANNULERINGEN

1. Wanneer de klant zijn programma annuleert, zal een eventuele, gedeeltelijke restitutie van de kosten afhangen van de beslissingen van Fairtravel4u, gebaseerd op de bepalingen hieronder.

2A. Van de aanbetaling van 50% kan tot een maximum van 40% worden gerestitueerd. In het geval van reserveringen die zijn uitbesteed aan een derde partij (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, de Inca Trail, of welke andere excursie dan ook naar Machu Picchu) en die al aanbetaald zijn, hangt restitutie af van de voorwaarden van die derde partij. Let op: binnenlandse vluchten kunnen niet meer gerestitueerd worden.

Extra info: Vanwege stricte regelgeving van de Peruaanse regering rond het bezoeken van Machu Picchu en het lopen van de Inka Trail kunnen eenmaal gemaakte reserveringen en betalingen niet meer ongedaan gemaakt worden

2B. Van de 100%-betaling kan tot een maximum van 50% worden gerestitueerd. In het geval van reserveringen die zijn uitbesteed aan een derde partij (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, en/of organisatoren van lokale excusies) en die al aanbetaald zijn, hangt restitutie af van de voorwaarden van die derde partij.

2C. Wanneer een klant een geboekte tour naar de Galapagos Eilanden annuleert hanteert onze Ecuadoriaanse tour operator de volgende regels en prijzen:
– Elke annulering eerder dan tot maximaal 120 dagen voor de vertrekdatum van de tour kost 150 USD per persoon voor gemaakte administratieve kosten. Het resterende bedrag van de aanbetaling zal terugbetaald worden.
– Elke annulering binnen 119 tot 91 dagen voor de vertrekdatum van de tour kost 30% van de totale tour prijs.
– Elke annulering binnen 90 tot 61 dagen voor de vertrekdatum van de tour kost 50% van de totale tourprijs.
– Elke annulering binnen 60 dagen voor vertrek van de tour kost de volledige 100% van de tourprijs en kunt u hooguit bij uw reisverzekering proberen te declareren.

4. In het geval van een groepsrondreis zullen de extra kosten voor de overige reizigers die een annulering met zich meebrengt, worden doorberekend op het bedrag dat voor restitutie in aanmerking komt.

5. Uitzonderlijke situaties
In het geval van annulering vanwege serieuze en aantoonbare ziekte of vanwege andere serieuze omstandigheden, dient de klant de volgende regels in acht te nemen:
a. Annuleringen zullen alleen schriftelijk worden geaccepteerd.
b. In het geval van ziekte van de klant of van een familielid in de eerste graad dient de klant een medische verklaring geschreven in het Engels te presenteren, welke zal worden geëvalueerd door een medicus van Fairtravel4u.
c. Fairtravel4u zal de situatie samen met de klant evalueren en een gedeeltelijke restitutie overwegen. Indien we besluiten tot een restitutie zullen we onze best doen om deze zo dicht mogelijk bij de (aan)betaling te laten komen. Wij zullen al onze verdienste voor deze tour opgeven en al onze uitgaven terug proberen te vorderen. Echter wat wij niet terug kunnen vorderen kunnen we ook niet teruggeven.

6. Een klant die gedurende zijn programma vrijwillig een activiteit overslaat, heeft geen recht op restitutie.

 

H) GEDURENDE DE REIS/ TOUR

1. Als u een reis/tour met reisbegeleiding heeft geboekt, dan zal Fairtravel4u zorgen voor een zeer ervaren en/of voorbereidde reisbegeleider die ook in de meeste onverwachtte situaties voor oplossingen kan zorgen. Toch kan het voorkomen dat ook hij of zij geconfronteerd word met een nieuwe en/of niet op te lossen situatie, wij vragen hiervoor uw begrip.

2.) Onze reisbegeleiders zijn bekend met en goed geinformeerd over de bestemming en lokale gebruiken, maar zijn geen gidsen. Een van de redenen hiervoor zijn de lokale wetten en regels in de meeste Latijns Amerikaanse landen die niet toestaan dat buitenlanders werk overnemen dat ook door de eigen bevolking uitgevoerd kan worden.
Op verzoek en waar mogelijk kan Fairtravel4u ter plaatse een lokale Engels sprekende gids inhuren, bijvoorbeeld voor het bezoeken van een archeologische site. Toch raden we daarnaast aan om een handig reisboekje mee te nemen en zo nog meer te leren over de plaatsen die u bezoekt. De Trotter is bijv. een handig boek, maar er zijn natuurlijk veel meer opties.

3. Gedurende de tour zult u vooral slapen in midde klasse (3 sterren) hotels die in verhouding zijn met de prijs van de tour en de lokale omstandigehden/ beschikbaarheid.

4. Voor transport gedurende onze tours maken we zowel gebruik van geschikt openbaar vervoer als prive transport. De vervoersmiddelen kunnen verschillen van auto/taxi, bus, boot, trein of anders. We doen ons best om ter plaatse samen te werken met stipte en betrouwbare lokale uitvoerders, maar wegens omstandigheden beschreven bij punt A3 en A4 kunnen wij deze service niet altijd 100% garanderen.

 

I) WIJZIGINGEN IN HET REISPROGRAMA

Voor welke wijziging dan ook in een al gereserveerd programma zullen we 30 USD extra administratiekosten rekenen. Wijzigingen zijn logischerwijs afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele extra kosten die e.e.a. met zich meebrengt (bijvoorbeeld extra kosten voor vluchtwijzigingen, extra hotelovernachtingen) zijn altijd voor rekening van de klant.

 

J) SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE KLANT

De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Fairtravel4u ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.
We wijzen iedere verantwoordelijkheid af in het geval van iedere vorm van materiele of personele schade veroorzaakt door acties, ongeoorloofd gedrag, of nalatigheid van onze klanten. Alle, ook door derden geëiste vergoedingen en kosten zullen volledig voor rekening van de klant zijn, die bovendien de volledige verantwoordelijkheid voor het veroorzaakte op zich neemt. Bovendien behouden we ons, in uitzonderlijke gevallen, het recht voor om de rest van het programma te annuleren.

 

K) NIET OVERWOGEN SITUALTIES

In het geval van een uitzonderlijke situatie die in dit document niet is overwogen en waarover beide partijen niet tot een overeenkomst komen, zullen we de kwestie voorleggen aan de administratieve en gerechtelijke instanties in Nederland.

 

L) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met het oog op de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), willen wij al onze klanten informeren hoe wij met hun gegevens omgaan. Afhankelijk van de reserveringen die klanten via ons maken hebben wij verschillende persoonlijke gegevens van hen nodig. Deze betreffende persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt waar nodig en alleen uitbesteeds aan derden voor wie deze gegevens onmisbaar zijn om de reservering te kunnen bevestigen. Voorbeelden van derden waar wij mee samenwerken zijn o.a. hotels, transportmaatschappijen, lokale reisbureaus en restaurants. Wij houden geen mailing-list bij en wij delen geen persoonsgegevens van klanten met derden die niet direct betrokken zijn bij het organiseren van de betrokken reis/ tour voor deze klant.

 

Terug naar de top >